3

کولر گازی ال جی ایستاده

40 درصد نقد مابقی 4 فقره چک

APW48GTAO

APW48GTAO

کولر گازی 48000 اینورتر ایستاده

قیمت کالا: 9,100,000

خرید نقدی : 8370000

LP-H488T2A0

LP-H488T2A0

کولر گازی 48000 حاره ای ایستاده

قیمت کالا: 7,430,000

خرید نقدی : 6835000

LPH508TCO

LPH508TCO

کولر گازی 50000 حاره ای ایستاده

قیمت کالا: 7,430,000

خرید نقدی : 6835000

TPH808FLA5

TPH808FLA5

کولر گازی 80000 ایستاده

قیمت کالا: 13,910,000

خرید نقدی : 1280000

LPH508TCO

LPH508TCO

کولر گازی 50000 حاره ای ایستاده

قیمت کالا: 7,430,000

خرید نقدی : 6835000