3

کولر گازی تراست ایستاده

40 درصد نقد مابقی 4 فقره چک

TMFS-50H

TMFS-50H

کولر گازی 50000 ایستاده

قیمت کالا: 7,400,000

خرید نقدی : 6,800,000

TMFE-60H

TMFE-60H

کولر گازی 60000 ایستاده

قیمت کالا: 8,900,000

خرید نقدی : 8,300,000

TMFV-100H

TMFV-100H

کولر گازی 96000 ایستاده

قیمت کالا: 17,330,000

خرید نقدی : 15,850,000