3

کولر گازی تراست گرید اینورتر

40 درصد نقد مابقی 4 فقره چک

TMINVL-09H410A

TMINVL-09H410A

کولر گازی 9000 گرید A

قیمت کالا: 2,600,000

خرید نقدی : 2,400,000

TMINVL-12H410A

TMINVL-12H410A

کولر گازی 12000 گرید A

قیمت کالا: 3,060,000

خرید نقدی : 2,815,000

TMINVL-18H410A

TMINVL-18H410A

کولر گازی 18000 گرید A

قیمت کالا: 3,810,000

خرید نقدی : 3,500,000

TMINVL-24H410A

TMINVL-24H410A

کولر گازی 24000 گرید A

قیمت کالا: 4,680,000

خرید نقدی : 4,300,000

TMINVL-30H410A

TMINVL-30H410A

کولر گازی 30000 گرید A

قیمت کالا: 5,080,000

خرید نقدی : 4,670,000