3

کولر گازی تراست گرید A

40 درصد نقد مابقی 4 فقره چک

TMSTC-09H410A

TMSTC-09H410A

کولر گازی 9000 گرید A

قیمت کالا: 2,360,000

خرید نقدی : 2,170,000

TMSTC-12H410A

TMSTC-12H410A

کولر گازی 12000 گرید A

قیمت کالا: 2,600,000

خرید نقدی : 2,400,000

TMSTC-18H410A

TMSTC-18H410A

کولر گازی 18000 گرید A

قیمت کالا: 3,210,000

خرید نقدی : 2,950,000

TMSTC-24H410A

TMSTC-24H410A

کولر گازی 24000 گرید A

قیمت کالا: 4,150,000

خرید نقدی : 3,820,000

TMSAB-30H410A

TMSAB-30H410A

کولر گازی 30000 گرید A

قیمت کالا: 4,950,000

خرید نقدی : 4,550,000