3

کولر گازی تراست گرید B

40 درصد نقد مابقی 4 فقره چک

TMSAB-09H

TMSAB-09H

کولر گازی 9000 گرید B

قیمت کالا: 1,840,000

خرید نقدی : 1,700,000

TMSAB-12H

TMSAB-12H

کولر گازی 12000 گرید B

قیمت کالا: 2,150,000

خرید نقدی : 2,000,000

TMSAB-18H

TMSAB-18H

کولر گازی 18000 گرید B

قیمت کالا: 2,830,000

خرید نقدی : 2,600,000

TMSAB-24H

TMSAB-24H

کولر گازی 24000 گرید B

قیمت کالا: 3,570,000

خرید نقدی : 3,280,000

TMSAB-30H

TMSAB-30H

کولر گازی 30000 گرید B

قیمت کالا: 4,300,000

خرید نقدی : 3,860,000