3

ماشین ظرفشویی AEG

F99709MOP

ماشین ظرفشویی AEG مدل F99709MOP

A+++

15 نفر استیل ضد زنگ

تعداد برنامه 9

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 4,090,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,090,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

F88709MOP

ماشین ظرفشویی AEG مدل F88709MOP

A++

15 نفر استیل ضد زنگ

تعداد برنامه 8

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,890,000 تومان

پرداخت  نقدی : 890,000    تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

F77709MOP

ماشین ظرفشویی AEG مدل F77709MOP

A++

15 نفر استیل ضد زنگ

تعداد برنامه 7

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,850,000 تومان

پرداخت  نقدی : 850,000    تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

F66702MOP

ماشین ظرفشویی AEG مدل F66702MOP

A++

15 نفر استیل ضد زنگ

تعداد برنامه 6

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,790,000 تومان

پرداخت  نقدی : 790,000    تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

F988709WOP

ماشین ظرفشویی AEG مدل F988709WOP

A++

15 نفر سفید

تعداد برنامه 8

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,890,000 تومان

پرداخت  نقدی : 890,000    تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

F88708WOP

ماشین ظرفشویی AEG مدل F88708WOP

A++

15 نفر سفید

تعداد برنامه 8

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 35,790,000 تومان

پرداخت  نقدی : 790,000    تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

F77709WOP

ماشین ظرفشویی AEG مدل F77709WOP

A++

15 نفر سفید

تعداد برنامه 7

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,700,000 تومان

پرداخت  نقدی : 700,000    تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

FSILENCEW2P

ماشین ظرفشویی AEG مدل FSILENCEW2P

A++

15 نفر سفید

تعداد برنامه 6

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,450,000 تومان

پرداخت  نقدی : 700,000    تومان

پنج فقره چک   : 550,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

FSILENCEM2P

ماشین ظرفشویی AEG مدل FSILENCEM2P

A++

15 نفر استیل ضد زنگ

تعداد برنامه 6

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,700,000 تومان

پرداخت  نقدی : 700,000    تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره