3

ماشین لباسشویی آ.ا.گ

L88409F2

ماشین لباسشویی AEG مدل L88409F2

A+++

10 کیلوگرم سفید

دور موتور 1600 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,990,000 تومان

پرداخت  نقدی : 990,000    تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L88409F2

L88409F2

3,990,000 تومان

L87495XFL

ماشین لباسشویی AEG مدل L87495XFL

A+++

9 کیلوگرم استیل ضد زنگ

دور موتور 1400 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 4,190,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,190,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L87495XFL

L87495XFL

4,190,000 تومان

L98699FL

ماشین لباسشویی AEG مدل L98699FL

A+++

9 کیلوگرم سفید

دور موتور 1600 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,990,000 تومان

پرداخت  نقدی : 990,000    تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L98699FL

L98699FL

3,990,000 تومان

L89495FL

ماشین لباسشویی AEG مدل L89495FL

A+++

9 کیلوگرم سفید

دور موتور 1400 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,790,000 تومان

پرداخت  نقدی : 790,000    تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L89495FL

L89495FL

3,790,000 تومان

L89499FL2

ماشین لباسشویی AEG مدل L89499FL2

A+++

9 کیلوگرم سفید

دور موتور 1400 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,990,000 تومان

پرداخت  نقدی : 990,000    تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L89499FL2

L89499FL2

3,990,000 تومان

L99699FL

ماشین لباسشویی AEG مدل L99699FL

A+++

9 کیلوگرم سفید

دور موتور 1600 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 4,190,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,190,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L99699FL

L99699FL

4,190,000 تومان

L87699NWD

ماشین لباسشویی AEG مدل L87699NWD

A+++

9 کیلوگرم سفید

دور موتور 1600 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 4,390,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,390,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L87699NWD

L87699NWD

4,390,000 تومان

L87695WD

ماشین لباسشویی AEG مدل L87695WD

A+++

9 کیلوگرم سفید

دور موتور 1600 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 4,190,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,190,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L87695WD

L87695WD

4,190,000 تومان

T86280IC

ماشین لباسشویی AEG مدل T86280IC

A+++

9 کیلوگرم سفید

دور موتور 1600 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 4,190,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,190,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل T86280IC

T86280IC

4,190,000 تومان

L73283FL

ماشین لباسشویی AEG مدل L73283FL

A+++

8 کیلوگرم سفید

دور موتور 1200 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 2,790,000 تومان

پرداخت  نقدی : 790,000    تومان

پنج فقره چک   : 400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L73283FL

L73283FL

2,790,000 تومان

L73280VFL

ماشین لباسشویی AEG مدل L73280VFL

A+++

8 کیلوگرم سفید

دور موتور 1200 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 2,790,000 تومان

پرداخت  نقدی : 790,000    تومان

پنج فقره چک   : 400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L73280VFL

L73280VFL

2,790,000 تومان

L1881FL

ماشین لباسشویی AEG مدل L1881FL

A+++

8 کیلوگرم سفید

دور موتور 1400 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 2,990,000 تومان

پرداخت  نقدی : 990,000    تومان

پنج فقره چک   : 400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L1881FL

L1881FL

2,990,000 تومان

L77484PFL

ماشین لباسشویی AEG مدل L77484PFL

A+++

8 کیلوگرم سفید

دور موتور 1400 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,490,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,240,000 تومان

پنج فقره چک   : 450,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L77484PFL

L77484PFL

3,490,000 تومان

AL77688F

ماشین لباسشویی AEG مدل AL77688F

A+++

8 کیلوگرم سفید

دور موتور 1600 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,390,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,140,000 تومان

پنج فقره چک   : 450,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل AL77688F

AL77688F

3,390,000 تومان

L72270VFL

ماشین لباسشویی AEG مدل L72270VFL

A+++

7 کیلوگرم سفید

دور موتور 1200 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 2,740,000 تومان

پرداخت  نقدی : 740,000    تومان

پنج فقره چک   : 400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L72270VFL

L72270VFL

2,740,000 تومان

L60270MFL

ماشین لباسشویی AEG مدل L60270MFL

A+++

7 کیلوگرم سفید

دور موتور 1200 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 2,690,000 تومان

پرداخت  نقدی : 690,000    تومان

پنج فقره چک   : 400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L60270MFL

L60270MFL

2,690,000 تومان

L63473FL

ماشین لباسشویی AEG مدل L63473FL

A+++

7 کیلوگرم سفید

دور موتور 1400 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 2,790,000 تومان

پرداخت  نقدی : 790,000    تومان

پنج فقره چک   : 400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L63473FL

L63473FL

2,790,000 تومان

L76479PFL

ماشین لباسشویی AEG مدل L76479PFL

A+++

7 کیلوگرم سفید

دور موتور 1400 rpm

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 3,190,000 تومان

پرداخت  نقدی : 940,000    تومان

پنج فقره چک   : 450,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین لباسشویی AEG مدل L76479PFL

L76479PFL

3,190,000 تومان