3

یخچال فریزر بوش

KGN36XL304

یخچال فریزر بوش مدل KGN36XL304

A++

یخچال فریزر استیل

بدون برفک نمایشگر

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,300,000

پرداخت  نقدی : 1,700,000

چهار فقره چک   : 650,000    

ماه به ماه بدون بهره

KGN56VW304

یخچال فریزر بوش مدل KGN56VW304

A++

یخچال فریزر سفید

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,879,000

پرداخت  نقدی : 1,979,000

چهار فقره چک   : 725,000    

ماه به ماه بدون بهره

KGW36VL304

یخچال فریزر بوش مدل KGW36VL304

A++

یخچال فریزر 11 فوت استیل

آب سرد کن درب

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 3,770,000

پرداخت  نقدی : 1,570,000

چهار فقره چک   : 550,000    

ماه به ماه بدون بهره

GSN54AW304

یخچال فریزر بوش مدل GSN54AW304

A++

یخچال فریزر 11 فوت سفید

برفک کم 7 کشو

ساخت آلمان

قیمت محصول: 5,136,000

پرداخت  نقدی : 2,136,000

چهار فقره چک   : 750,000    

ماه به ماه بدون بهره

KDN46VL204

یخچال فریزر بوش مدل KDN46VL204

A+

یخچال فریزر 13 فوت استیل

بدون برفک کشو چیلر

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 3,699,000

پرداخت  نقدی : 1,499,000

چهار فقره چک   : 550,000    

ماه به ماه بدون بهره

KDN53NW204

یخچال فریزر بوش مدل KDN53NW204

A+

یخچال فریزر 15 فوت سفید

بدون برفک کشو چیلر

ساخت کره

قیمت محصول: 3,648,000

پرداخت  نقدی : 1,448,000

چهار فقره چک   : 550,000    

ماه به ماه بدون بهره

KGN56AW204

یخچال فریزر بوش مدل KGN56AW204

A+

یخچال فریزر 15 فوت سفید

بدون برفک نمایشگر

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,538,000

پرداخت  نقدی : 1,838,000

چهار فقره چک   : 675,000    

ماه به ماه بدون بهره

KGN56AI204

یخچال فریزر بوش مدل KGN56AI204

A+

یخچال فریزر 15 فوت استیل

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,920,000

پرداخت  نقدی : 1,920,000

چهار فقره چک   : 750,000    

ماه به ماه بدون بهره

KDD56PW304

یخچال فریزر بوش مدل KDD56PW304

A++

یخچال فریزر 16 فوت سفید

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,627,000

پرداخت  نقدی : 1,827,000

چهار فقره چک   : 700,000    

ماه به ماه بدون بهره

KDD56PI304

یخچال فریزر بوش مدل KDD56PI304

A++

یخچال فریزر 16 فوت استیل

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 5,174,000

پرداخت  نقدی : 2,074,000

چهار فقره چک   : 775,000    

ماه به ماه بدون بهره

KGN57NW204

یخچال فریزر بوش مدل KGN57NW204

A+

یخچال فریزر 16 فوت سفید

بدون برفک فریزر 2 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,330,000

پرداخت  نقدی : 1,720,000

چهار فقره چک   : 650,000    

ماه به ماه بدون بهره

KGN57NL204

یخچال فریزر بوش مدل KGN57NL204

A+

یخچال فریزر 16 فوت استیل

بدون برفک فریزر 2 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,647,000

پرداخت  نقدی : 1,847,000

چهار فقره چک   : 700,000    

ماه به ماه بدون بهره

KGD57PW204

یخچال فریزر بوش مدل KGD57PW204

A+

یخچال فریزر 16 فوت سفید

بدون برفک فریزر 2 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 5,100,000

پرداخت  نقدی : 2,100,000

چهار فقره چک   : 750,000    

ماه به ماه بدون بهره

KGN56LB304

یخچال فریزر بوش مدل KGN56LB304

A++

یخچال فریزر 17 فوت مشکی

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 5,830,000

پرداخت  نقدی : 2,330,000

چهار فقره چک   : 875,000    

ماه به ماه بدون بهره

KDD56VW204

یخچال فریزر بوش مدل KDD56VW204

A+

یخچال فریزر 17 فوت سفید

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,252,000

پرداخت  نقدی : 1,752,000

چهار فقره چک   : 625,000    

ماه به ماه بدون بهره

KGN56VL304

یخچال فریزر بوش مدل KGN56VL304

A++

یخچال فریزر 18 فوت استیل

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 5,046,000

پرداخت  نقدی : 2,046,000

چهار فقره چک   : 750,000    

ماه به ماه بدون بهره

KGN56AI304

یخچال فریزر بوش مدل KGN56AI304

A++

یخچال فریزر 18 فوت استیل

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 5,447,000

پرداخت  نقدی : 2,147,000

چهار فقره چک   : 825,000    

ماه به ماه بدون بهره

KDV58VW304

یخچال فریزر بوش مدل KDV58VW304

A++

یخچال فریزر 18 فوت سفید

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 2,884,000

پرداخت  نقدی : 1,184,000

چهار فقره چک   : 425,000    

ماه به ماه بدون بهره

KDD74AW204

یخچال فریزر بوش مدل KDD74AW204

A+

یخچال فریزر 20 فوت سفید

آب سرد کن درب

ساخت کره

قیمت محصول: 5,160,000

پرداخت  نقدی : 2,160,000

چهار فقره چک   : 750,000    

ماه به ماه بدون بهره

KDD74AL204

یخچال فریزر بوش مدل KDD74AL204

A+

یخچال فریزر 20 فوت استیل

آب سرد کن درب

ساخت کره

قیمت محصول: 5,400,000

پرداخت  نقدی : 2,200,000

چهار فقره چک   : 800,000    

ماه به ماه بدون بهره

GSV24VW304

یخچال فریزر بوش مدل GSV24VW304

A++

یخچال فریزر 7 فوت سفید

6 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 3,290,000

پرداخت  نقدی : 1,390,000

چهار فقره چک   : 475,000    

ماه به ماه بدون بهره

GSV33VW304

یخچال فریزر بوش مدل GSV33VW304

A++

یخچال فریزر 7 فوت سفید

بدون برفک 7 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 3,500,000

پرداخت  نقدی : 1,400,000

چهار فقره چک   : 525,000    

ماه به ماه بدون بهره

KGN36NW304

یخچال فریزر بوش مدل KGN36NW304

A++

یخچال فریزر 9 فوت استیل

بدون برفک 3 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 3,968,000

پرداخت  نقدی : 1,568,000

چهار فقره چک   : 600,000    

ماه به ماه بدون بهره