کولر گازی بوش

905 کلاسیک

905 کلاسیک

گرید: اینورتر

ظرفیت: 18000 مشکی

ساخت: چین

قیمت محصول: 4,200,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,200,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

گرید: اینورتر 18000

905 کلاسیک

4,200,000 تومان

750 سوپر

750 سوپر

گرید: A

ظرفیت: 18000 سیلور

ساخت: چین

قیمت محصول: 3,100,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,100,000 تومان

پنج فقره چک   : 400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

گرید:18000A

750 سوپر

3,100,000 تومان

750 سوپر

750 سوپر

گرید: A

ظرفیت: 18000 سیلور

ساخت: چین

قیمت محصول: 3,920,000 تومان

پرداخت  نقدی : 920,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

گرید:18000A

750 سوپر

3,920,000 تومان