3

کولر گازی بوش

905 کلاسیک

905 کلاسیک

18000 مشکی گرید اینورتر

قیمت محصول: 4,200,000

پرداخت  نقدی : 1,700,000

چهار فقره چک   : 625,000    

ماه به ماه بدون بهره

گرید: اینورتر 18000

905 کلاسیک

4,200,000 تومان

750 سوپر

750 سوپر

18000 سیلور گرید A

قیمت محصول: 3,400,000

پرداخت  نقدی : 1,400,000

چهار فقره چک   : 500,000    

ماه به ماه بدون بهره

گرید:18000A

750 سوپر

3,400,000 تومان

750 سوپر

750 سوپر

24000 سیلور گرید A

قیمت محصول: 4,250,000

پرداخت  نقدی : 1,750,000

چهار فقره چک   : 625,000    

ماه به ماه بدون بهره

گرید:18000A

750 سوپر

4,250,000 تومان