3

چرخ گوشت بوش

MFW68640

چرخ گوشت بوش MFW68640

2200 وات سیاه

قیمت محصول: 780,000 تومان

پرداخت  نقدی : 390,000 تومان

یک فقره چک    : 390,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

MFW67440

چرخ گوشت بوش MFW67440

2000 وات سیاه

قیمت محصول: 660,000 تومان

پرداخت  نقدی : 330,000 تومان

یک فقره چک    : 330,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

MFW66020

چرخ گوشت بوش MFW66020

600 وات سفید

قیمت محصول: 520,000 تومان

پرداخت  نقدی : 260,000 تومان

یک فقره چک    : 260,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

MFW45020

چرخ گوشت بوش MFW45020

500 وات سفید

قیمت محصول: 460,000 تومان

پرداخت  نقدی : 230,000 تومان

یک فقره چک    : 230,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره