3

یخچال فریزر دوقلو وست پوینت

WVMN2914-3914ER

WVMN2914-3914ER

36 فوت سفید

قیمت محصول: 6,150,000 تومان

پرداخت  نقدی : 2,150,000 تومان

پنج فقره چک   : 800,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است

WVMN2914-3914ER

WVMN2914-3914ER

6,150,000 تومان

WVMN2914-3914ERS

WVMN2914-3914ERS

36 فوت سیلور

قیمت محصول: 6,250,000 تومان

پرداخت  نقدی : 2,250,000 تومان

پنج فقره چک   : 800,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است

WVMN2914-3914ERS

WVMN2914-3914ERS

6,250,000 تومان