3

ماشین ظرفشویی وست پوینت

WYI1514ER

WYI1514ER

سفید

قیمت محصول: 2,850,000 تومان

پرداخت  نقدی : 950,000    تومان

پنج فقره چک   : 400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است

WYI1514ER

WYI1514ER

2,850,000 تومان

WYI1514ERS

WYI1514ERS

سیلور

قیمت محصول: 2,950,000 تومان

پرداخت  نقدی : 950,000    تومان

پنج فقره چک   : 400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است

WYI1514ERS

WYI1514ERS

2,950,000 تومان