3

ماشین لباسشویی وست پوینت

WMN101215ERS

WMN101215ERS

11 کیلوگرم سیلور

قیمت محصول: 2,600,000 تومان

پرداخت  نقدی : 850,000    تومان

پنج فقره چک   : 350,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است

WMN101215ERS

WMN101215ERS

2,600,000 تومان

WMN101215ER

WMN101215ER

11 کیلوگرم سفید

قیمت محصول: 2,500,000 تومان

پرداخت  نقدی : 750,000    تومان

پنج فقره چک   : 350,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است

WMN101215ER

WMN101215ER

2,500,000 تومان