ساید بای ساید بوش

KSV36VI304 GSN36VI304

ساید بای ساید بوش مدل KSV36VI304 GSN36VI304

A++

ساید بوش 36 فوت دوقلو استیل

بدون برفک 7 کشو

ساخت آلمان

قیمت محصول: 8,512,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,512,000 تومان

5 فقره چک   : 1,000,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KSV36BI304 GSN36BI304

ساید بای ساید بوش مدل KSV36BI304 GSN36BI304

A++

ساید بوش 36 فوت دوقلو استیل

بدون برفک چیلر

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 9,171,600 تومان

پرداخت  نقدی : 3,171,000 تومان

5 فقره چک   : 1,200,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KSV36VW304 GSN36VW304

ساید بای ساید بوش مدل KSV36VW304 GSN36VW304

A++

ساید بوش 36 فوت دو قلو سفید

آبریز و یخ ساز اتوماتیک

ساخت آلمان

قیمت محصول: 8,100,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,100,000 تومان

5 فقره چک   : 1,000,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KSV36VB304 GSN36VB304

ساید بای ساید بوش مدل KSV36VB304 GSN36VB304

A++

ساید بوش 36 فوت مشکی

بدون برفک 7 کشو

ساخت آلمان

قیمت محصول: 8,495,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,495,000 تومان

5 فقره چک   : 1,000,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KAN90VI204

ساید بای ساید بوش مدل KAN90VI204

A+

ساید بوش 33 فوت استیل

بدون برفک

ساخت کره

قیمت محصول: 8,274,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,274,000 تومان

5 فقره چک   : 1,000,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KAN56V404

ساید بای ساید بوش مدل KAN56V404

A+

ساید بوش 31 فوت استیل

بدون آبریز و یخ ساز

ساخت کره

قیمت محصول: 7,665,000 تومان

پرداخت  نقدی : 2,665,000 تومان

5 فقره چک   : 1,000,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KAG90AW204

ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204

A++

ساید بوش 30 فوت سفید

آب سرد کن و یخ ساز

ساخت کره

قیمت محصول: 8,397,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,397,000 تومان

5 فقره چک   : 1,000,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KAN58A104

ساید بای ساید بوش مدل KAN58A104

A+

ساید بوش 30 فوت سفید

آب سرد کن و یخ ریز

ساخت کره

قیمت محصول: 8,349,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,349,000 تومان

5 فقره چک   : 1,000,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KAN58A704

ساید بای ساید بوش مدل KAN58A704

A+

ساید بوش 30 فوت استیل

آب سرد کن و یخ ریز

ساخت کره

قیمت محصول: 8,419,000 تومان

پرداخت  نقدی : 2,919,000 تومان

5 فقره چک   : 1,100,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KAG90AI204

ساید بای ساید بوش مدل KAG90AI204

A+

ساید بوش 30 فوت استیل

آب سرد کن و یخ ریز

ساخت کره

قیمت محصول: 8,612,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,112,000 تومان

5 فقره چک   : 1,100,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KAD80A104

ساید بای ساید بوش مدل KAD80A104

A+

ساید بوش 30 فوت سفید

آب سرد کن و یخ ریز

ساخت کره

قیمت محصول: 9,645,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,645,000 تومان

5 فقره چک   : 1,200,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KAD80A404

ساید بای ساید بوش مدل KAD80A404

A+

ساید بوش 30 فوت استیل

آب سرد کن و یخ ریز

ساخت کره

قیمت محصول: 10,153,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,653,000 تومان

5 فقره چک   : 1,300,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

KSW36PI304 GSD36PI204

ساید بای ساید بوش مدل KSW36PI304 GSD36PI204

A++

ساید بوش 36 فوت استیل ضد زنگ

بدون برفک، آبریز و

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 10,700,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,700,000 تومان

5 فقره چک   : 1,400,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره