3

ساید بای ساید بوش

KAN58A704

ساید بای ساید بوش مدل KAN58A704

A+

ساید 25 فوت استیل

آب سرد کن و یخ ریز ظرفیت خالص 531 لیتر

قیمت محصول: 8,419,000

پرداخت  نقدی : 3,419,000

4 فقره چک   : 1,250,000

کلیه قطعات ساخت آلمان مونتاژ کره

KAG90AI204

ساید بای ساید بوش مدل KAG90AI204

A+

ساید 27 فوت استیل

آب سرد کن و یخ ریز ظرفیت خالص 522 لیتر

قیمت محصول: 8,612,000

پرداخت  نقدی : 3,612,000

4 فقره چک   : 1,250,000

کلیه قطعات ساخت آلمان مونتاژ کره

KAD80A404

ساید بای ساید بوش مدل KAD80A404

A+

ساید 30 فوت استیل

آب سرد کن و یخ ریز ظرفیت خالص 668 لیتر

قیمت محصول: 10,150,000

پرداخت  نقدی : 4,150,000

4 فقره چک   : 1,500,000

کلیه قطعات ساخت آلمان مونتاژ کره

KAG90AW204

ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204

A++

ساید 27 فوت سفید

آب سرد کن و یخ ساز ظرفیت خالص 522 لیتر

قیمت محصول: 8,397,000

پرداخت  نقدی : 3,397,000

4 فقره چک   : 1,250,000

کلیه قطعات ساخت آلمان مونتاژ کره

KAN58A104

ساید بای ساید بوش مدل KAN58A104

A+

ساید 30 فوت سفید

آب سرد کن و یخ ریز 531 لیتر ظرفیت خالص

قیمت محصول: 8,349,000

پرداخت  نقدی : 3,645,000

4 فقره چک   : 1,250,000

کلیه قطعات ساخت آلمان مونتاژ کره

KSW36PI304 GSD36PI204

ساید بای ساید بوش مدل KSW36PI304 GSD36PI204

A++

ساید 36 فوت استیل ضد زنگ

دون برفک، آبریز ظرفیت خالص 420 لیتر

قیمت محصول: 10,700,000

پرداخت  نقدی : 4,700,000

4 فقره چک   : 1,500,000

ساخت اسپانیا

KSV36VI304 GSN36VI304

ساید بای ساید بوش مدل KSV36VI304 GSN36VI304

A++

ساید 36 فوت دوقلو استیل

بدون برفک 7 کشو 474 لیتر ظرفیت خالص

قیمت محصول: 8,512,000

پرداخت  نقدی : 3,512,000

4 فقره چک   : 1,250,000

ساخت آلمان

KSV36VW304 GSN36VW304

ساید بای ساید بوش مدل KSV36VW304 GSN36VW304

A++

ساید 36 فوت دو قلو سفید

آبریز و یخ ساز اتوماتیک ظرفیت خالص 474 لیتر

قیمت محصول: 8,100,000

پرداخت  نقدی : 3,100,000

4 فقره چک   : 1,250,000

ساخت آلمان