3

جارو برقی بوش

BGL8PRO4

جارو برقی بوش مدل BGL8PRO4

جارو برقی بوش 2400 وات

ساخت آلمان

قیمت محصول: 1,510,000

پرداخت  نقدی : 610,000    

سه فقره چک    : 300,000    

ماه به ماه بدون بهره

BGL72294

جارو برقی بوش مدل BGL72294

جارو برقی بوش 2200 وات

ساخت آلمان

قیمت محصول: 1,367,000

پرداخت  نقدی : 467,000    

سه فقره چک    : 300,000    

ماه به ماه بدون بهره

BGL72234

جارو برقی بوش مدل BGL72234

جارو برقی بوش 2200 وات

ساخت آلمان

قیمت محصول: 1,305,000

پرداخت  نقدی : 405,000    

سه فقره چک    : 300,000    

ماه به ماه بدون بهره

BSGL52531

جارو برقی بوش مدل BSGL52531

جارو برقی بوش 2500 وات

ساخت آلمان

قیمت محصول: 1,165,000

پرداخت  نقدی : 465,000    

دو فقره چک    : 350,000    

ماه به ماه بدون بهره