3

ماشین لباسشویی بوش

WAB20262IR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAB20262IR

A+++

لباسشویی بوش 6 کیلویی

دور موتور 1000 rpm

قیمت محصول: 2,046,000

پرداخت  نقدی : 846,000    

چهار فقره چک   : 300,000    

ماه به ماه بدون بهره

ساخت ترکیه

WAK24265IR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR

A+++

لباسشویی بوش 7 کیلویی

دور موتور 1200 rpm

قیمت محصول: 2,484,000

پرداخت  نقدی : 984,000    

چهار فقره چک   : 375,000    

ماه به ماه بدون بهره

ساخت ترکیه

WAW28640IR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640IR

A+++

لباسشویی بوش 8 کیلویی

دور موتور 1400 rpm

قیمت محصول: 4,167,000

پرداخت  نقدی : 1,667,000

چهار فقره چک   : 625,000    

ماه به ماه بدون بهره

ساخت آلمان

WAW32660IR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32660IR

A+++

لباسشویی بوش 9 کیلویی

دور موتور 1600 rpm

قیمت محصول: 4,375,000

پرداخت  نقدی : 1,775,000

چهار فقره چک   : 650,000    

ماه به ماه بدون بهره

ساخت آلمان

WAY28862IR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR

A+++

لباسشویی بوش 9 کیلویی

دور موتور 1400 rpm

قیمت محصول: 4,625,000

پرداخت  نقدی : 1,825,000

چهار فقره چک   : 700,000    

ماه به ماه بدون بهره

ساخت آلمان

WAY32841IR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR

A+++

لباسشویی بوش 9 کیلویی

دور موتور 1600 rpm

قیمت محصول: 4,750,000

پرداخت  نقدی : 1,950,000

چهار فقره چک   : 700,000    

ماه به ماه بدون بهره

ساخت آلمان

WAT2466XIR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2466XIR

A+++

لباسشویی بوش 8 کیلویی

دور موتور 1200 rpm

قیمت محصول: 3,443,000

پرداخت  نقدی : 1,343,000

چهار فقره چک   : 525,000    

ماه به ماه بدون بهره

ساخت ترکیه

WAY28791IR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28791IR

A+++

لباسشویی بوش 8 کیلویی

دور موتور 1400 rpm

قیمت محصول: 4,334,000

پرداخت  نقدی : 1,734,000

چهار فقره چک   : 650,000    

ماه به ماه بدون بهره

ساخت آلمان

WAW3266XIR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3266XIR

A+++

لباسشویی بوش 9 کیلویی

دور موتور 1600 rpm

قیمت محصول: 4,500,000

پرداخت  نقدی : 1,800,000

چهار فقره چک   : 675,000    

ماه به ماه بدون بهره

ساخت آلمان