یخچال فریزر دوقلو بوش سری 8 مدل KSW36PI304-GSD36PI204

یخچال فریزر ساید بای ساید بوش سری 6 مدل KAG93AI30M

یخچال فریزر ساید بای ساید بوش سری 6 مدل KAG90AW204

یخچال فریزر ساید بای ساید بوش سری 6 مدل KAD80A104

یخچال فریزر ساید بای ساید بوش سری 6 مدل KAD80A404