آب مرکبات گیری بوش مدل MCP3500

آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPW

چرخ گوشت بوش مدل MFW68640

عصاره گیر بوش مدل MESM500W

چرخ گوشت بوش مدل MFW68660