یخچال فریزر دوقلو بوش سری 4 مدل KSV36VI304-GSN36VI304

یخچال فریزر دوقلو بوش سری 4 مدل KSV36VL3PG-GSN36VL3PG

یخچال فریزر دوقلو بوش سری 6 مدل KSV36AI31U-GSN36AI31U

یخچال فریزر دوقلو بوش سری 6 مدل KSV36AI31V-GSN36AI31V

یخچال فریزر دوقلو بوش سری 4 مدل KSV36VW304-GSN36VW304

یخچال فریزر دوقلو بوش سری 4 مدل KSV36VB304-GSN36VB304